(GZ Zhaofucheng; Hongquan) 004 Zhaofucheng village Nov 8 2003 FILM 4867 PC-LTM (WM)